===================================

Stämmoprotokoll

Protokoll föreningsstämman

Protokoll föreningsstämman

Protokoll fört vid föreningsstämma

För Venet Ekonomisk förening i Sockenstugan Vena 18 mars 2018

 §1 Stämman öppnades av Lennart Johansson som välkomnade de närvarande och förklarade mötet öppnat.

 §2 Lennart Johansson valdes till ordförande och Pär Edgren valdes till sekreterare.

 §3 Ove Karlsson och Mats Hermansson valdes till justeringsmän och rösträknare.

 §4 Den bilagda röstlängden godkändes.

 §5 Stämman anser att kallelse och utlysning har skett i vederbörlig ordning.

 §6 Den förelagda dagordningen fastställdes.

 §7 Styrelsen föredrog verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning som godkändes av stämman.

 §8 Revisionsberättelsen föredrogs.

 §9 Stämman godkände redovisningen och fastställde balansräkning och resultaträkning. Årets förlust överförs till 2018.

§10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 §11 Styrelsen föreslog stämman att ej debitera ut någon mer kapital insats.

Styrelsen förslag är att resterande skuld betalas av på 10 år med 150.000:-/år.

Överskott från nyinstallationer och övriga finanser inbetalas/amorteras i slutet på året lika tidigare år.

Stämman biföll styrelsens förslag enligt ovan.

 §12 Stämman beslutade att 500 kr/styrelsemöte i arvode skall utgå till styrelsen.

 §13 Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall vara 500 kronor

 §14 Den föredragna budgeten för 2018 godkändes av stämman.

 §15 Stämman beslutade att omvälja Lennart Johansson till ordförande för 1 år.

 §16 Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes, Pär Edgren, Rolf Tengkvist och Ulf Wahlman.

 §17 Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Kjell Karlkvist, Nils Oswald och Oskar Wahlström och Per Jungå nyvaldes.

 §18 Till revisorer omvaldes Per Solberg och nyvaldes Marianne Gunnarsson och till revisorssuppleant omvaldes Eva Pettersson.

§19 Till valberedning omvaldes Ulla Lisedahl (sammankallande) Ove Karlsson och Jonas Persson.

 §20 Lennart och Pär gjorde en redovisning av enkäten, beslutades att den även skulle läggas ut på hemsidan.

 §21 Lennart redovisade vårt nuvarande avtal med Telia, samt redogjorde för de olika alternativ för ett nytt kollektivt avtal, öppen fiber, vad det innebär att byta tjänsteleverantör. Venet har fått förslag från Telia om ett nytt 5 årigt avtal som presenterades för stämman,

 §22 Beslutades att styrelsen fick i uppdrag att förhandla fram ett nytt kollektivavtal på 5 år.

 §23 Övriga frågor: Skriftlig fråga från Amie Walhjalt angående att Venet skall erbjuda deltidsabonnemang besvarades med att det inte är möjligt i nuvarande avtal med Telia, utan får hänskjutas tills nästa avtalsskrivning.

 §24 Ordföranden tackade och avslutade stämman.

Senaste kommentarer

05.08 | 15:29

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1597899-telia-missleder-kunder-i...

30.11 | 10:57

På telia står det att felet ska vara fixat kl 15:00 idag

29.11 | 17:27

Hej! Ca 55 stycken är den siffran jag har fått till mig

29.11 | 15:11

Hej hur många är utan fiber ,mitt har inte funkat på flera dagar. Tommy W jernudda 9