===================================

Arkiv Nyhetsbrev

Avtalsförlängning

Enligt beslut på stämman har styrelsen förhandlat fram ett nytt 5-årigt avtal med Telia.

Det nya i avtalet är att internetuppkopplingen uppgraderas till 100/100, i övrigt är det som vårt tidigare avtal. Vi kommer att få nya routrar och tv boxar. Kostnaden med det nya avtalet blir 400kr/mån. Bifogar nya nyttjande avtal till dig som medlem för underskrift. Det är ett 5-årigt avtal mellan Venet ek.förening och medlem/nyttjare. Detta för att det skall bli korrekt i avtalet mellan Telia och Venet.

Vi vill ha ett exemplar påskrivet i retur senast 2018-12-21 i medföljande svarskuvert.

Har ni frågor om ovanstående så kan ni kontakta Lennart på tel 070-8269801

Till hyresgäster i Regenten med Nyttjandeavtal i Venet ekonomisk förening

Venet ekonomisk förening och Regenten kommer att skriva ett nyttjandeavtal för samtliga lägenheter i Vena för den nya avtalstiden, vilket innebär att debitering av avtalet handhavs av Regenten. De lägenheter som idag har anslutning överförs auto-matiskt och kommer fortsättningsvis från 2019-05-01 debiteras med 400kr/månad vid ordinarie hyresavisering.

Vidare information från Regenten lämnas av Anette Andersson 070-3747088

Med vänlig hälsning

Styrelsen/Venet

Nyhetsbrev 3-2018 Stämmoprotokoll
Nyhetsbrev 3-2018 Stämmoprotokoll
Nyhetsbrev 3-2018 Stämmoprotokoll
Nyhetsbrev 3-2018 Stämmoprotokoll
Nyhetsbrev 3-2018 Stämmoprotokoll
Nyhetsbrev 3-2018 Stämmoprotokoll
Utvärdering enkät
Utvärdering enkät
Utvärdering enkät
Utvärdering enkät
Utvärdering enkät

Nyhetsbrev II 2-2018

Är du vår nya ledamot i Venet Styrelse?

I enkäten var en av frågorna: Finns intresse att medverka aktivt i styrelsen? Det var glädjande många som svarade JA på den frågan!
Styrelsen och framförallt valberedningen skulle vilja att ni ger er tillkänna för att underlätta valberedningens fortsatta arbete.

Bra om Ni gör det snarast eller inom en vecka!

Vänligen kontakta:

Valberedningen: Ulla Lisedahl 0730-290117
Ordförande: Lennart Johansson 0708-269801

Nyhetsbrev 2-2018

Nyhetsbrev nr 1, 22 februari 2018

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie Föreningsstämma i Venet ekonomisk förening.

Söndagen den 18 mars 2018 kl 13.00 i Vena Sockenstuga.

Dagordning och verksamhetsberättelse bifogas, den ekonomiska redovisningen finns att tillgå på mötet.

Tänk på att om du har frågor du vill ta upp på stämman måste dessa lämnas till styrelsen i förväg, senast den 4 mars.

Meddela ny eller ändrad e-postadress till venetfiber@gmail.com

Frågor om föreningen kan ställas till ordf Lennart Johansson, Dalsebo 0495-64005, lennart.dalsebo@yahoo.se

Nyhetsbrev 4-2016

Kabeln som kommer upp ur jorden bör skyddas från skador genom ett metallskydd.

Skyddsröret skall börja under markytan och följa kabeln upp till dosan och klamras fast. Rör och klammer finns att köpa på Jula, Biltema, m.fl. ställen.

Har du problem med att åtgärda det själv, kan föreningen hjälpa till mot en kostnad av 200:-/rör.

Ring eller mejla Kjell Karlqvist, 072-711 81 66,  0495-122 09, kjell.karlqvist@telia.com som i sin tur kontaktar resp. områdesansvarig.

Venet ek förening/gm Eva S L

...........................................................................................................

Tidigare Nyhetsbrev

...........................

Nyhetsbrev 2, Februari 2016

Det har varit oklarheter om huruvida Säker Surf gäller för medlemmarna i Venet ek förening. Det har förekommit olika beske

På en direkt fråga från styrelsen till ansvarig på Telia, har vi idag fått följande svar:

Från och med 2014-12-16 gjordes en förändring gällande Telia Säkersurf. Man säljstoppade tjänsten och gjorde om det till F-Secure som istället finns som en tilläggstjänst för 29kr/mån*. Anledningen var att det var väldigt få kunder som nyttjade tjänsten samt att det var en del kunder som uppfattade det som en onödig mervärdestjänst. Jag vill även förtydliga att det var 1 st kostnadsfri licens, därefter kunde man teckna 4 st utöver den kostnadsfria till rabatterade priser.

Befintliga kunder som har införskaffat tjänsten Telia säker surf innan ovannämnt datum kommer att kunna fortsätta nyttja tjänsten tills vi avvecklar den helt och hållet (i dagsläget vet jag inte när detta sker). Befintlig Telia säker surf tecknad innan ovannämnt datum försvinner om man gör någon större förändring på sitt abonnemang (ex flytt/ stänger ner och tecknar bredband på nytt). Nya kunder som beställer aktivering av de kollektiva tjänsterna kommer inte att få Telia säker surf upplagt då tjänsten är säljstoppad och inte går att lägga upp på en ny kund.

Angående avtalet så står det mycket riktigt att installationshjälpen som ingick när ni tecknade avtalet hjälpte till att installera detta men det innebär inte att tjänsten Telia säker surf är en del av avtalet se sidan 2 samt sidan 5 punkt 2 (Tjänster) för specifikation av de kollektiva tjänsterna som ingår i avtalet.

(F-Secure *Du kan skydda upp till tio enheter, en för 29 kr/mån, tre för 49 kr/mån eller fem för 69 kr/mån. För varje enhet du lägger till utöver de första fem så betalar du 10 kr/mån. Du kan när som helst lägga till fler enheter till ditt F-Secure SAFE-konto och alltid flytta skyddet mellan olika enheter. För mer info sehttp://www.telia.se/privat/bredband/tjanster/produkt/f-secure-safe

Hoppas det är svar på era frågor.

Med vänlig hälsning,

Stefania Hernandez

Fiber Contract Manager

TeliaSonera Sverige AB

..........................................................

Nyhetsbrev nr 1, 2016

Ett nytt verksamhetsår har inletts och 2015 skall sammanfattas och redovisas för medlemmarna i Venet ek förening.

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie Föreningsstämma i Venet ek förening

söndagen den 20 mars 2016 kl 13.00 i Vena Bygdegård.

Dagordning och verksamhetsberättelse bifogas nedan, den ekonomiska redovisningen hittar du här på vår hemsida efter den 1 mars.

Tänk på att om du har frågor du vill ta upp på stämman måste dessa lämnas till styrelsen i förväg senast fyra veckor före stämman, dvs före den 21 feruari.

........... 

Meddela ny eller ändrad e-postadress till venet@gmail.com

Frågor om föreningen kan ställas till ordf Lennart Johansson, Dalsebo 0495-64005, lennart.dalsebo@yahoo.se

Dagordning för stämma i Venet ekonomisk förening den 20 mars 2016

kl 13.00 i Vena Bygdegård.

 1.   Mötets öppnande

 2.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

 3.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

 4.   Godkännande av röstlängden

 5.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 6.   Fastställande av dagordningen

 7.   Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

 8.   Revisionsberättelse

 9.   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

       samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda

       balansräkningen

10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

11.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisor

12.  Beslut om medlemsavgift för 2017

13.  Förslag till budget 2016

14.  Val av ordförande för en tid av ett år

15.  Val av styrelseledamöter, 3 st på 2 år

16.  Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år

17.  Val av revisorer och revisorssuppleant

18.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, vara en är

        sammankallande

19.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller

       föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen före stämman

20.  Mötets avslutande

 

Verksamhetsberättelse för Venet ekonomisk förening 2015

Styrelsen har under året bestått av:

Lennart Johansson – ordförande                                                                           Pär Edgren – sekreterare                                                                                     Rolf Tengkvist – kassöÖvriga ledamöter: Ulf Wahlman, Benny Andersson, Staffan Leijon och Eva Stjärnek Lemon. Suppleanter: Göran Henricsson och Kjell Karlkvist

Under våren - sommaren genomfördes en kampanj i syfte att få fler fastigheter att ansluta sig vilket gav dåligt resultat, samt en kampanj inför sista avstämningen med Telia som resulterade i 6 st. nya anslutningsavtal och 22 st. nyttjandeavtal vilket var glädjande.

Under året har det installerats Batteri backup Typ UPS i Ängenäs nodhus för att klara strömavbrott på fibernätet

Styrelsen har haft 10 sammanträden.

Nyhetsbrev har skickats ut vid 5 tillfällen.

Föreningen hemsida www.venet.se har uppdateras flera gånger under året och är fortfarande välbesökt.

Totalt antal medlemmar i föreningen är 275 st.

I december 2015 var antalet anslutna fastigheter inkl. lägenheter 365 st. (359 st. 2014) av dessa hade 317 st. (295 st. 2014) tecknat nyttjandeavtal för TV, Bredband och IP-telefoniVena i  februari 2016

Styrelsen för Venet ek Förening

Lennart Johansson                         Pär Edgren                        Rolf Tengkvist

 

Ulf Wahlman                                 Benny Andersson                Staffan Leijon

 

                                                        Eva Stjärnek Lemón

..............................................................................................

 

Nyhetsbrev nr 5, 2015

- OBS - denna förmån är indragen enligt Telia, se Nyhetsbrev 2, 2016  

Beträffande Säker Surf - nytt namn f.secure safe 

Det behövs inte något annat antivirus/säkerhetsprogram än det som ingår i vårt avtal med Telia.
Du laddar hem det via Telia support och klickar på rubriken Säker Surf, där väljer du vilket operativsystem du har Windows eller Mac och följer instruktionen om nerladdning.

OBSERVERA

skaffar man Telia Säker Surf till sina datorer, måste man uppge de koderna som man hittar på Telias mina sidor.

Det måste också vara den personen som står för avtalet hos Venet som loggar in och uppger sina koder när man installerar Säker surf.

Annars riskerar man att få betala de 49 kronor i månaden som det faktiskt kostar.

Men om det är den personen som står för Venets avtal är det kostnadsfritt!!


Så här står det på Telias supportsida om tillvägagångssätt

Citat från telias supportsida:
"Kom igång med Säker surf för Windows
Med Säker surf får du brandvägg, antivirus och surfskydd - ett komplett skydd för din dator.
Det här behöver du för att installera Säker surf
Prenumerationsnummer: Du hittar ditt prenumerationsnummer med hjälp av guiden Hitta prenumerationsnummer för Säker surf.

Installationsprogram för Säker surf: Ladda ner installationsprogrammet här.
Klicka på Spara fil och välj vart du vill spara filen (exempelvis på Skrivbordet). Klicka sedan på Spara igen.
Följ instruktionerna i guiden nedan för att genomföra installationen av Säker surf."

Slut citat

Säker surf kan installeras på flera datorer, men varje dator kräver en egen prenumeration, men det är bara den första prenumerationen som ingår i vårt avtal med Telia.
Har du flera datorer kan du som har fast bredband skaffa upp till 5 prenumerationer av Säker surf. En är gratis, för ytterligare kostar det 29 kr/st. Vill du veta ytterligare kostnader se "mina sidor" Telia.

De har även bytt namn på detta nu heter det f.secure safe!!

f.secure safef fungerar med Windows 10, 8, 7 samt Mac OS 10.8 och 10.9.

******

Att observera: All utrustning tillhör föreningen och skall lämnas kvar i fastigheten/lägenheten vid ägarbyte/flytt.
Övrig utrustning som t ex fler digitalboxar som köps in av medlem, ägs av medlemmen.

******

Det har hänt att Telia av misstag skickat ut fakturor på månadsavgift för hårdvara bredband/tv. Granska dina fakturor från Telia så de endast avser avgift för samtal i bredbandstelefoni och inte någon hårdvara, utöver de som ingår i standard paketet. Ring då Telia och bestrid fakturan.

******

Ändrade eller nya e-postadresser meddelas enklast till
venetfiber@gmail.com
Följ oss gärna på hemsidan www.venet.se.

Styrelsen för Venet ekonomiska förening önskar all en riktigt God Jul, med många bra TV-program eller uppladdade filmer.

Kanske en riktig julskräckfilm…

2015-12-09
Styrelsen/gm Eva S Lemón

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev nr 4                         15 september 2015

 

 

 

Snart går tiden ut för medlemmar med anslutningsavtal, att teckna nyttjandeavtal till föreningens fibernät, utan extra kostnad.

 

En anmälan efter den 1 oktober 2015 innebär en fördyring.

 

Att starta upp ett abonnemang görs genom en anmälan till Benny Andersson, 070-295 09 69. Leveranstiden för anmälan per 1/10, kan vara mellan 4 till 10 veckor för aktivering av vilande abonnemang.

 

 

 

För nya anslutningar efter den 1/10 2015 gäller en högre kapitalinsats, beloppet är inte fastställt.

 

 

 

Vi kan med glädje informera om att föreningen har fått 15-20 nya avtal, varav en del är nya anslutningar.

 

 

 

                                 ******

 

 

 

Att observera: All utrustning tillhör föreningen och skall lämnas kvar i fastigheten/lägenheten vid ägarbyte/flytt.

 

Övrig utrustning som t ex fler digitalboxar som köps in av medlem, ägs av medlemmen.

 

 

 

                               ******

 

 

 

På förekommen anledning, då en del medlemmar inte betalat den tillkommande kapitalinsatsen enligt stämmobeslut, måste vi påminna om att vi snart går in i fjärde kvartalet av 2015 och de som inte betalat hela tillkommande årsbeloppet (1800 kr) av kapitalinsatsen måste göra detta.

 

 

 

                               ******

 

Ändrade eller nya e-postadresser meddelas enklast till

 

venetfiber@gmail.com

 

Följ oss gärna på hemsidan www.venet.se.

 

 

 

 

 

2015-09-15

 

Styrelsen/gm Eva S Lemón

 

Nyhetsbrev nr 3                                     7 april 2015

 

Då det har kommit frågor angående Venet:s stämmobeslut om förhöjd kapitalinsats, vill styrelsen göra ett förtydligande och ge bakgrunden till beslutet

-  Vid stämman 2013 togs beslut att om minst 200 medlemmar betalt insatsen 20130331 skulle fiberprojektet genomföras. Föreningens målsättning var och är att alla fastboende skulle erbjudas en anslutning.

- Styrelsen har strävat efter att få in så många medlemmar som möjligt, idag är vi ca 270 medlemmar och ca 358 anslutningar.

- Styrelsen hade en kalkyl som låg till grund för kapitalinsatsen på                   18 000:-, där den stora risken var kostnaderna för markarbetena

- Orsaken till de ökade kostnaderna beror på schakt och bergschakt, då markförhållandena ej var så gynnsamma som vi kalkylerat med.

- Styrelsen konstaterade att markkostnaderna inte skulle hålla redan under hösten 2013.

- Vid stämman 140309 gjordes en ekonomisk redovisning av styrelsen gällande ekonomin för Venet.

 Styrelsen redovisade redan då ett underskott mot budget på mer än 3 miljoner för projektet.

Därefter har projektet slutförts och slutbesiktigats, styrelsen har undersökt ett antal möjligheter till ytterligare finansiering och stöd, från Länsstyrelsen, Hultsfreds kommun och Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Detta arbete har pågått mellan stämman 2014 till 2015.

Från Länsstyrelsen gick det inte att söka mer medel.

Hultsfreds kommun har beviljat ett extra kommunalt stöd på 325 000:- under förutsättning att medlemmarna betalar en förhöjd kapitalinsats.

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank har beviljat föreningen en mycket förmånlig ränta på 1,5 % på det lån som skall tecknas, under förutsättning att föreningen upprättar en amorteringsplan på ca 6år.

I kallelse till stämman, bifogades ekonomisk redogörelse från styrelsen, där det framgår att skulden för föreningen är 4 130 000 per 20141231 och som redovisades på stämman.

På dagordningen § 11, framgår att styrelsen skall ge förslag på kompletterande kapitalinsats.

Vid stämman 2015 togs beslut med ovanstående som bakgrundsfakta att:

 §11           Stämman beslutade om en förhöjd kapitalinsats på 1800 kr/år och per medlems anslutningar upp till ca 10 000:-. Man kan välja att betala fyra gånger per år.

Avstämning görs årligen samt efter 4 år då vårt kommunikationsavtal med Telia går ut.

Detta gäller för befintliga medlemsanslutningar från år 2015.” 

Ovanstående beslut innebär att Venet Ekonomisk förening är skuldfri om ca 6 år.

 Fibernätet  ägs av medlemmarna till 100%

Ytterligare frågor kan ställas till ordföranden, Lennart Johansson,

e-post:  lennart.dalsebo@yahoo.se  070 - 826 9801, 0495-64005,

eller till Pär Edgren, par.edgren@telia.com 070-688 69 13, 0495-630 38

 

Vena 31 mars 2015

 

Nyhetsbrev nr 2, 2015

Föreningsstämman 2015 i Venet ek. förening är nu genomförd och en ny styrelse har börjat sitt arbete.

 

Ordförande              Lennart Johansson                  (2015)

Sekreterare             Pär Edgren                      (2014-2015)

Kassör                     Rolf Tengkvist                 (2014-2015)

Informatör               Eva Stjärnek Lemón        (2015-2016)

Övriga ledamöter:    Benny Andersson             (2015-2016)

                               Staffan Leijon                 (2015-2016)     

                               Ulf Wahlman                   (2014-2015)

Suppleanter:            Kjell Karlqvist                         (2015)

                               Göran Henriksson                    (2015)

Revisorer:                Jan Liljeblad

                                Per Solberg

Revisorsuppleant:     Eva Pettersson

Valberedning:           Ulla Lisedahl, sammankallande

                                Ove Karlsson

                                Jonas Persson                                             

 

Kampanj för fler medlemmar och anslutningar

Under våren kommer områdesansvariga att dela ut en folder om fibernätet till de som ännu inte anslutit sig.  Anmälan som sker före juni 2015, garanteras den nuvarande anslutningsavgiften, 28 000 kr

Kompletterande betalning

Beslut togs på stämman om en förhöjd kapitalinsats med 1 800:-/år och per medlems anslutningar.

Avstämning ska ske varje år och efter fyra år (då vårt avtal med Telia går ut) tas ett nytt beslut om ev. fortsatt betalning, utifrån bedömning av den ekonomiska situationen då.

Man kan välja att betala 450: -/kvartal eller hela årsbeloppet på en gång. Avbetalningstiden för hela skulden som föreningen har, beräknas till ca sex år.

Inbetalning skall ske till separat konto i Vena Sparbank. Uppgift om kontonummer för inbetalning lämnas så snart checkkrediten omvandlats till ett lån och tillhörande servicekonto för räntor och amortering öppnats

 • Det har framkommit att några anläggningar inte fungerar tillfredsställande.

        Vid problem kontakta alltid Telia support fiber på                     telefon  020-24 02 50. Det kan hjälpa att starta om/göra           en reset för automatiskt uppdatering av routern. Använd           ett gem eller en tandpetare

 • Glädjande många har hört av sig om ändrad eller nytillkommen e- postadress, men vi saknar fortfarande många. Vi ber dig lämna den via mejl till venetfiber@gmail.com  så kommer Nyhetsbrev ochannan information nå dig utan dröjsmål
 • Vill du ställa frågor, ring din områdesansvarige, telefon -  se hemsidan, eller ring

        ordförande Lennart Johansson, Dalsebo tel. 0495 - 64005           eller sekreterare Pär Edgren, Tälleryd,  0495 - 630 38

 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

 

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening      e.u./Eva S Lemón           

 .

 

Nyhetsbrev nr 1,                  8 mars 2015

_______________________________________

Nu är det dags för årets stämma i Venet Ek Förening.

Venets medlemmar* inbjuds till ordinarie stämma kl 13.00 söndagen den 29 mars 2015 i Vena bygdegård.

Dagordning och årsredovisning har sänts ut till medlemmar i föreningen.

Är du medlem och inte fått handlingarna ber vi dig höra av dig till venetfiber@gmail.com. Vi försöker uppdatera våra maillistor, ändå kommer många utskick i retur.

* Medlem enligt stadgarna är den fastighetsägare som har betalat in medlemsavgift för 2014/2015 samt den kapitalinsats som är bestämd av stämman.

*   Om du inte får detta Nyhetsbrev och har en e-postadress, ber

     vi dig lämna den via mejl till venetfiber@gmail.com så får du    

     kommande nyhetsbrev via e-post.

*   Vill du ställa frågor, ring din områdesansvarige eller Lennart 

     Johansson, Dalsebo 0495-64005 eller

     Pär Edgren, Tälleryd 0495-63038

*   Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening           

 

.............................................................................

Nyhetsbrev nr 9 2014

Ordföranden har ordet.

Så här i årets sista månad känns det rätt att sammanfatta åren med Venet´s ekonomiska förening.

Efter flera år av projektering, verkställighet och för att i april 2014 kunna ta fibernätet i bruk, kan jag konstatera att det inte har varit lätt.

Jag och övriga i styrelsen känner ändå att det är något av ett storverk som uträttats. Vi äger nu ett nästan 12 mil långt fibernätverk för att förse 358 abonnenter med IP-telefoni, digitalteve med 20-tal kanaler med nyheter, sport och underhållning, samt bredbandsuppkoppling på 100 Mb för våra datorer.

Som i nästan alla stora projekt, så har även vårt överskridit budgeten som sattes för mer än tre år sedan. Verklighetens kostnader blev högre än budget, arbets- och materialkostnader har blivit dyrare med tiden, fler medlemmar tillkom och därmed längre avstånd att gräva, berg under markytan som måste sprängas och andra problem som inte kunde förutses.

Vi har anlitat fantastiska entreprenörer och ett flertal medlemmar har lagt ner många timmar av ideellt arbete för att genomföra projektet.

Styrelsen tittar nu på hur finansiering av underskottet skall göras och i god tid före föreningsstämman senare i vår kommer vi att visa på några alternativ. Vi kan försäkra att det inte är olösligt.

Det stora värde som ligger i de fasta tillgångar som nu finns i ledningsnätet, är värt att värna om.  

Styrelsen arbetar med att ta fram ett informationsmaterial om vårt fibernät och har som mål att under 2015 utöka antalet medlemmar/abonnenter.

Nu hoppas vi på riktigt bra TV-program i jul och att surfandet tar fart.

Många har öppnat upp för Facebook och informationsinhämtning via datorn och vår hemsidawww.venet.se lever. Glöm inte att titta in där, vi jobbar med att uppdatera rutiner och beskrivningar och lägger in på hemsidan vartefter.

Från styrelsen ber jag att få önska alla en riktigt God Helg.

Lennart Johansson

Några nya texter finns inlagda på hemsidan, bl.a. betr.

 • Nyttjandeavtal
 • Uppstart av vilande abonnemang
 • Aktivera fiber hos Telia
 • Ägarbyte

Att observera - Utrustningen från Telia tillhör huset eller lägenheten

Venet har ny e-postadress: venetfiber@gmail.com

Meddela dit om du har ny eller ändrad e-postadress och om du har synpunkter eller förslag om vad som bör finnas på hemsidan www.venet.se  

Frågor om föreningen kan ställas till ordförande Lennart Johansson, Dalsebo tel., 0495 - 64005,lennart.dalsebo@yahoo.se

Nyhetsbrev nr 8, 2014

Nyhetsbrev nr 8, 2014

Markering av skåp och brunnar
Inför vintern kommer markering av skåp och brunnar att utföras. En skylt monteras på skåpet som anger beteckningen och stolpar markerar var brunnarna finns.

Dagsverken
Styrelsen går igenom antal genomförda eller betalda dagsverken och
kommer senare att meddela vilka områden som inte fullföljt sitt åtagande . Vet du med dig att dagsverken inte utförts eller betalats, hör av dig till områdesansvarig för uppgift om var och när arbeten skall 
göras. Uppgift om vem som är områdesansvarig hittar du på hemsidan www.venet.se

Redovisningen godkänd
Redovisning av kostnader för fiberdragningen har gjorts till Länstyrelsen och Hultsfreds kommun. Efter smärre justeringar och kompletteringar har dessa nu godkänts och vi väntar på att utlovade bidrag skall betalas ut.
Bidragen reducerar checkkrediten men eftersom extraordinära anslutningskostnader uppstått, kommer styrelsen att titta på olika förslag på hur underskottet kan regleras.

Vilande abonnemang
Anmälan om att utnyttja ett vilande abonnemang måste göras omgående och senast före den 1 oktober 2015, därefter kommer betydande kostnader att tas ut. Leveranstiden kan vara mellan 4 och 10 veckor. Anmälan görs på blanketten “Jag aktiverar fiber” till Teliabutiken, Kvarngatan 17 593 30 Västervik.

Meddela ny eller ändrad e-postadress till stjerneklemon@gmail.com
Frågor om föreningen kan ställas till ordf Lennart Johansson, Dalsebo 0495-64005, lennart.dalsebo@yahoo.se

Nyhetsbrev nr 7

Fibernät i Vena - en möjlighet for framtiden !

15 sept 2014

Personförändringar

En del ideella krafter har avgått ur styrelse och arbetsgrupper och medfört förändringar.

Jimmy Fronts uppgifter som kassör har övertagits av Rolf Tengkvist.

Lars-Göran Torege har lämnat sekreteraruppgiften till Pär Edgren.

Benny Andersson har övertagit ansvaret för medlemsdatabasen och Eva Stjärnek Lemón avlastar honom med hemsidan.

Eva S L går in som adjungerad ledamot av styrelsen och övertar ansvaret för Nyhetsbreven.

Övrigt sedan sist

Slutbesiktning har gjorts av Trafikverket utan anmärkning.

Slutredovisning har gjorts till Länsstyrelsen som beviljat projektstöd.

Rutiner för fastighetsägarbyte håller på att tas fram.  Kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.venet.se

Påminnelser

 • Kontakta Telia om ni får felaktiga fakturor
 • Kontakta Telia om det uppstår fel på utrustningen så byter de denna
 • Månadsavgiften betalas helst via autogiro – kontakta Ulla Lisedal
 •     Fortfarande saknas några medlemsavgifter för 2014
 •     Meddela Venet Ek Förening om ändrat ägande av utrustning
 •     Problem med trygghetslarm via bredbandstelefoni, kontakta 0735-416 416
 •     Nytillkommande tjänster på befintligt bredbandsnät på redan anslutna fastigheter                         skall anmälas omgående och före 1 oktober 2015, därefter tas en betydande kostnad ut.  Leveranstiden kan vara mellan 4 och 10 veckor. Blanketten ”jag aktiverar fiber” sänds till Teliabutiken, Kvarngatan 17, 593 30 Västervik

 

Glöm inte att meddela din nya eller ändrade e-postadress till stjerneklemon@gmail.com

Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dalsebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.

Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening

 

Nyhetsbrev nr 6

 Fibernät i Vena - en mojlighet for framtiden !

25 juni 2014

Venet fibernät är igång och fungerar mycket bra!

Vi fick en hel del problem den första månaden men har nu klarat av allt som Venet kan påverka.

-  Telia har felaktigt skickat fakturor för installationshjälp och säker surf!

Kontakta Telia om ni får såna fakturor. Ni medlemmar ska inte faktureras för det, det ingår i Telias avtal med Venet.

-  Har ni problem med trygghetslarm som inte fungerar med  bredbandstelefoni?

Meddela personuppgifter, personnr, telefonnummer till Richard Ward på Telia för hjälp. tel 0735 416416, richard.ward@teliasonera.com

-  Telia har meddelat oss att nytillkommande för tjänster ska anmälas vid följande tillfällen, 1 sept 2014, 1 jan , 1 maj och 1 okt 2015.

Från den 2 okt 2015 kommer Telia att ta ut en avgift på 4600:- plus moms för varje nytillkom- mande. Kostnaden är en schablonkostnad som täcker: fiberkonverter, rgw, digitalboxar, eventuell ny switch som måste sättas upp samt teknikerkostnaderna runt inkoppling i station/driftsättning av switch.

Leveranstid vid tillägg är i normala fall ca 4 veckor då ledig port i switch finns samt ca 8-10 veckor om Telia måste sätta upp en ny switch.

Kom också ihåg att skicka anmälan om autogiro till Jimmy Front, Boda 5, 577 93 Vena och

Telias blankett ”Jag aktiverar fiber” ska skickas till Telia Butiken, Kvarngatan 17, 593 30 Västervik.

-  Om en nytillkommen inte har anslutit sin fastighet så ska styrelsen besluta om an- slutningsavgift till Venet först.

-  En hel del återställningsarbete kvarstår. Kontakta er områdesansvarige för att full- göra dagsverken.

-  Vi saknar fortfarande flera medlemsavgifter! 500:- för 2014 skulle betalats 30.4!

-  Mycket glädjande för oss är att de  allra flesta betalar månadsavgiften via autogiro.

Har du inte anmält till Ulla Lisedal ännu gör det snarast. Vi håller på med uppföljning av månadsav- gifterna så att alla gör rätt för sig. En del har betalt dubbelt och kommer att kompenseras.

Skriv ditt namn och fastighetsbeteckning vid betalningar till oss, även vad betalningen avser.

 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till  lasse.torege@gmail.com så får du kommande nyhetsbrev som epost!
 • Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dalsebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.
 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information. Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening

Nyhetsbrev nr 5 2014

Fibernät i Vena - en mtijlighet ftir framtiden !

24 april 2014

Nu är vårt nät igång!

AllahälsasvälkomnatillInvigningavVenet fibernät Valborgsmässoaftonkl11:30bakomgamlakioskenvid telestationen i Vena.

Starten har fungerat både bra och mindre bra. Vissa har fått igång allt och andra har inte fått igång något. Vi har fått uppgift från Telia att ni som har kryssat i att ni vill ha installationshjälp av Telias tekniker, måste se till att utrustningen är monterad! Det ingår inte i Telias upp- drag att montera utrustningen endast att få igång tjänsterna.

Om ni behöver hjälp med montering hör av er till TopFibre Joakim Sigurdsson 070-994 57 74 , eller elföretag ex. Arnes Eltjänst 070-654 99 88 så får ni hjälp som ni själva får betala.

Har ni beställt inspelningsbar box ska den hämtas och betalas i en Teliabutik, eller så tar ni den på delbetalning så skickas den hem.

TV koder tillhandahålles av Telia inte Topfibre. Koden för TV nr.2 kommer inte från Telia i sam- band med anslutning utan ni måste ringa Telia support för att få den. Mellanproppning med sladd är fortfarande restnoterad. Det går att använda kabeln för bredband via telejacket men då skall endast den GRÖNA sladden anslutas som det redovisas på bild 2 sid 2/2 på installat- ionsanvisningen. Då kan ni använda de gamla telefonjacken. Om den gamla kopparkabeln är i drift påverkar inget på utrustningen så länge man bara kopplar in GRÖN sladd.

Information om fiberinkopplingen. Ni ska ha fått ett mejl från Telia som innehåller Identifi- kationskod samt kontrollkod till Telia digitaltv. Spara dessa koder! Har ni inte fått några ko- der kontakta Telia på 020-755 766. I paketet med routern finns det en klisterlapp med namnet på Gatewayen och en wireless keykod. Dessa koder står också på baksidan av gatewayen. De behöver ni för att få igång bredbandet. Följ instruktionerna första gången ni kör igång bred- bandet.

Vipåminner om

för 2014 är 500:- och ska betalas senast 30.4 till bankgiro 844-7674

 • Autogiroblankettenskickas till Jimmy Front, Boda 5, 577 93 Vena
 • Telias blankett skickas till Telia Butiken, Kvarngatan 17, 593 30 Västervik.

Medlemsavgiften

OBS Skriv ditt namn och fastighetsbeteckning vid internetbetalning.

 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till  lasse.torege@gmail.comså får du kommande nyhetsbrev som epost!
 • Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dalsebo 0495- 64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.
 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

Med vänlig hälsning

.......................................................................

 Nyhetsbrev nr 4 2014

10 april 2014

Välkommen till Venets första fiberår!

Venets nät sätts i drift 16 april 2014. OBS! detta gäller för de som skickat in blanketten ”Jag aktiverar Fiber” till Telias butik Västervik eller Oskarshamn. Dessa skrivs in i Te- lias system med personnummer. När detta är gjort aktiveras systemet. Vi postar även information med  till alla berörda om betalning av Telias tjänster .

Månadsavgiften för Telias tjänster på 350:- ska i första hand betalas till Venet med autogiro/e-faktura. Den första dragningen/betalningen sker 30.4 för maj månad och sen fortsättningsvis den 30 varje månad.

Om du inte har skickat in autogiroblanketten till Jimmy Front, Boda 5, 577 93 Vena gör det snarast eftersom det tar flera dagar att administrera autogirot.

Vi påminner även om Telias blankett som skickas till Telia Butiken, Kvarngatan 17, 593 30 Västervik .

För de som vill ha bg-blanketter hemskickade med post för att betala I bank kommer vi att fr.o.m betalning för juli månad ta ut en administrationskostnad på 25:-/ inbetalning. Det innebär att ni då ska betala 375:-/mån. De som har mejladress och får bg-blankett via mejl betalar ingen extra avgift.

OBS Nätavgiften gäller endast anslutna fastigheter som inte har tecknat Telia/ nyttjandeavtal. Avgiften for 8 manader 408:- ska vara inbetald senast 140430.

Medlemsavgiften för 2014  är 500:- och ska betalas senast 30.4.

Du kan betala via internet till bankgiro 844-7674 eller på banken.

OBS Skriv ditt namn och fastighet vid internetbetalning.

Stämman beslutade att medlem frivilligt kan betala in 500:-/dag som ersättning for ej fullgjorda dagsverken.  Omradesansvariga svarar pa fragor.

 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till lasse.torege@gmail.comså får du kommande nyhetsbrev som epost!
 • Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dalsebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.
 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

g Venet ekonomisk förening

...............................................................................

Nyhetsbrev nr 3 2014

BeslutVenetsstämma!

28 mars 2014

Medlemsavgiften beslutades till 500:‐ för 2014 som vi tacksamt emotser senast 140430 på bg 844‐7674. OBS skriv vilken fastighet och person det gäller!

Några medlemmar har betalat in för mycket tidigare år och får avdrag enligt bi‐

fogad lista.

Stämman beslutade även att medlem frivilligt kan betala in 500:‐/dag som er‐ sättning för ej fullgjorda dagsverken. Venet styrelse tar helt på sig skulden för att detta inte har klargjorts tidigare. Områdesansvariga svarar på frågor.

Informationsträffen den 1 mars var mycket välbesökt. Telia informerade om sin utrustning mm inför driftstarten efter den 16 april. Ni som har tecknat nyttjandeavtal och ännu inte har fyllt i Telias blankett och skickat till

Telia Butiken, Kvarngatan 17, 593 30 Västervik ombeds göra detta snarast.

Vi ber er även att fylla i medgivande om autogirobetalning av månadsavgiften och skicka till Jimmy Front, Boda 5, 577 93 Vena. Ni kan även hämta och lämna den hos Ulla Lisedahl på LTV Sparbank i Vena.

Månadsavgiften kr 350:‐ inkl moms ska betalas första gången 140430 för maj månad och sen månadsvis på samma sätt. Om någon inte vill betala via auto‐ giro kontaktar ni Ulla Lisedahl.

Faktura på nätavgiften för 8 månader kommer att skickas ut till berörda fastig‐

hetsägare. Avgiften 408:‐ ska vara inbetald senast 140430.

Antalet medlemmar är 263.

Antalet fastighetsanslutningar är 359. Antalet tecknade Telianyttjandeavtal är 288.

 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till lasse.torege@gmail.com så får du kommande nyhetsbrev som epost!
 • Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dal- sebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.
 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

Med vänlig hälsning

................................................................................

 Nyhetsbrev 2, 2014

Fibernät i Vena - en mojlighet for framtiden !

 

Kallelse till Venets stämma!

18 februari 2014

 

 

Venets medlemmar * kallas till ordinarie stämma sondag den 9 mars kl. 13.00 i Vena bygdegard. Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse medfoljer som kopior i denna skrivelse.

 

* Medlem enligt stadgarna är den fastighetsägare som har betalat in medlems- avgift samt den anslutningsavgift som är bestämd av stämman. Det innebär att nagra som betalade medlemsavgift 2012/2013 men inte har betalat anslut- ningsavgift inte kvarstar som medlem 2014.

 

lnbjudan till informationsträff.

Lordagen den 1 mars informerar Telia om sin utrustning mm infor driftstarten som Telia har meddelat till efter den 16 april.

Kl 10-12 for de fastigheter som tillhor Tälleryd, bstrahult, Vederhult, Dalsebo Kvarnarp, Blaxhult, Alsarp, Junnarp, Bjorksebo, Flatebo, Tokarp, Träda,Bredvik, Skinshult, Fagerhult, Bjärkhult, Ugglefall.

 

Kl 14-16 for de fastigheter som tillhor Vena, Främsteby, Käreby, Ormestorp, Gnottlerum, Basebo, Boda, Visbole, Fallhult, Brunsvik, Norrhult, Kloster, Järn- udda, Koppramala, Sonnerhult, Ugnsberg.

Utrustningen finns hos de omradesansvariga under veckan fore motet och ni kan kvittera ut er utrustning efter overenskommelse med er omradesansva- rige.

 

 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till lasse.torege@gmail.comså får du kommande nyhetsbrev som epost!
 • Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dal- sebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.
 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

 

 

Med vänlig hälsning Venet ekonomisk förening

...................................................................

 

Nyhetsbrev nr 1 2014

Fibernät i Vena - en mojlighet for framtiden !

 

OBS!!!!!! MYCKET VIKTIGT

12 februari 2014

TOPFIBRE har meddelat oss att när de ska blasa och svetsa fiber sa har de upptäckt att en del fastigheter inte har grävt in slang till hus- vägg eller monterat dosa med anslutningskabel in i huset pa hus- vägg .

Om detta inte gors färdigt senast mandag 17 februari och TopFibre under veckan inte kan ansluta fastigheten utan maste gora det vid ett senare tillfälle sa kommer den extrakostnad det medfor att debiteras fastighetsägaren.

Venet är tacksamma om ni hjälper oss att paminna grannar som kan vara berorda av ovanstaende.

 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till lasse.torege@gmail.comså får du kommande nyhetsbrev som epost!
 • Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson Dal- sebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038.
 • Följ Venet på hemsidan www.venet.se för senaste information.

Med vänlig hälsning Venet ekonomisk förening

Nyhetsbrev 4 2013

Fibernät i Vena- en möjlighet för framtiden ! 24 maj 2013

Nu startar grävningen!

Upphandlingen och tilldelning av entreprenörer för grävning mm är

genomförd och nu startar grävningen dels från Främsteby mot Östrahult

dels i Björksebo.

Ni kommer att bli inblandade i arbetet nu via dagsverken enligt tidigare

information. Detaljer ska meddelas er via områdesansvariga och bykontakter

förutom hemsidan och nyhetsbrev.

Ny områdesansvarig för Blaxhult, Junnarp och Alsarp är Allan Sundström/

Blaxhult.

Vi behöver fler bykontakter! På hemsidan kan ni se vilka byar som har

och inte har bykontakter. Meddela intresse till Benny Andersson/Käreby

070-2950969, 0495-14137.

Vi är över 300 fastigheter som ska anslutas inklusive hyresfastigheter

och företag i Vena.

Kom ihåg nästa delinbetalning 30 juni!

Karta med senaste nätsträckningen finns på hemsidan.

Vi saknar en del markavtal så vi påminner er som ej lämnat att snarast

göra det.

Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till

oss via mejl till

lasse.torege@gmail.com så får du kommande nyhetsbrevsom epost!

Vill du ställa frågor ring din områdesansvarige eller Lennart Johansson

Dalsebo 0495-64005 Lasse Torége 0495-63031 eller Pär Edgren Tälleryd

0495-63038.

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening

Nyhetsbrev 3 2013

 Nyhetsbrev 3 2013

 • Projektet kommer att genomföras.
 • Om någon har ändrat sig och vill komma med så kommer styrelsen   senast 11.4 att fastställa slutligt sistadatum för anslutning.
 • Nya medlemmar tillkommer hela tiden så nu närmar vi oss 300!
 • Inbetalningen av anslutningsinsatser pågår och är idag över 2 miljoner har du ännu inte betalat in hela eller del av anslutningsinsatsen 18000:- eller 6000:- till bg 844-7674 gör det idag. Ange namn och fastighetsbeteckning. OBS! du måste också betala in medlemsavgift och insats med 100:- + 100:-!
 • Kom ihåg att skicka tillbaka påskrivna Anslutnings– och nyttjandeavtal  snarast tack! Vi försöker att lägga upp karta över nätsträckningen på hemsidan så att alla medlemmar kan följa sträckningen.
 • Upphandling av grävningen slutfördes den 4.4. Entreprenörer ska utses och grävstart beräknas ske under senare april - början av maj.
 • Alla markägare som berörs av nätet kommer att få skriva på markavtal. Har du inte fått markavtal eller blivit kontaktad hör av dig!                       
 • OBS du måste skicka in alla avtalets 3 sidor!
 • Om du inte får detta nyhetsbrev och har en epostadress lämna den till oss via mejl till lasse.torege@gmail.com så får du kommande nyhetsbrev som epost! 
 • Hjälp oss påverka dina grannar att komma med i Venet innan det är för sent.
 • Vill du ställa frågor ring Lennart Johansson Dalsebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening

Nyhetsbrev 2 2013

Här kommer lite information om vad som händer………….

 • Efter stämman har vi skickat/lämnat ut anslutnings– och nyttjandeavtal till alla medlemmar. Du som inte har skickat tillbaka påskrivna avtal gör det  snarast tack! Om du inte har fått tillbaka dina påskrivna och tillbakalämnade avtal efter någon vecka kontakta Lasse Torége lasse.torege@gmail.com 0730-963031
 • Nya medlemmar tillkommer glädjande varje vecka och nu är antalet 266!!!
 • Nästa steg för er är att betala in hela eller del av anslutningsinsatsen   18000:- eller 6000:- till bg 844-7674 före 31.3. Ange namn och fastighetsbeteckning.
 • Vi söker olika tillstånd för genomförandet av fibernätet från Länsstyrelsen, kommunen, trafikverket och Smalspårsföreningen.
 • Vi förbereder förfrågningsunderlag för att genomföra upphandling av grävningen.
 • Kolla vår NYA hemsida  www.venet.se
 • Alla markägare som berörs av nätet inbjuds till informationsmöte tisdag 19 mars kl 19 i Vena Bygdegård. Vi kommer även att skicka ut inbjudan.       Berörda kommer där eller senare att få skriva på markavtal.
 • Om du har fått detta nyhetsbrev utdelat i brevlåda eller med post och har en epostadress lämna den till oss via mejl till lasse.torege@gmail.com så får du kommande nyhetsbrev som epost! 
 • Hjälp oss påverka dina grannar att komma med i Venet.
 • Vill du ställa frågor ring Lennart Johansson Dalsebo 0495-64005 eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening

Nyhetsbrev 1 2013

Fibernät i Vena – en möjlighet för framtiden!

Nu har stämman bestämt att vi ska genomföra projektet. Se nedan om förutsättningar. Projektgruppens kontaktpersoner för Venas olika områden håller på med utdelning av alla avtal. Har du inte fått dina avtal kontakta gärna din områdeskontaktperson om du vet vem det är, annars Lennart eller Pär enligt nedan.

Vi ska hålla er upprättade om hur det går i nyhetsbrev och på hemsidan. Hittills har 245 medlemmar betalt medlemsavgift.

Venet Ek förenings stämma 2013-01-27

FIBERKABEL – NU STARTAR PROJEKTET

Stämman beslutade att genomföra projektet under förutsättning att 200 medlemmar ansluter sig.

Kapitalinsatsen för anslutning blir 18 000 kr.

Första inbetalning skall vara föreningen tillhanda senast 2013-03-31.

Insatsen kan betalas i tre omgångar med 6 000 kr varje gång. Betalningarna skall vara föreningen tillhanda senast 2013-03-31, 2013-06-30 och 2013-09-30.

Betalar du allt på en gång skall 18 000 kr vara föreningen tillhanda senast 2013-03-31.

Du betalar till BG 844-7674, ange namn och fastighetsbeteckning.

Har du två byggnader på fastigheten som skall anslutas betalar du 6 000 kr för anslutning nr 2.

Om du vill ansluta dig skriver du under ett anslutningsavtal och ett nyttjanderättsavtal.

På nyttjanderättsavtalet anger du om du vill ansluta dig till tjänsteavtalet eller inte.

Efter påskrift återsänder du anslutningsavtal och nyttjanderättsavtal till föreningen under nedanstående adress.

Du behåller ett ex av varje om avtalen är underskrivna av bägge parter, om inte skicka 2 ex till:

Venet ekonomiska förening
c/o Lennart Johansson
Dalsebo
577 93 Hultsfred

Ansluter du dig efter 2013-03-31 kommer kostnaden att bli betydligt högre.

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank erbjuder samtliga medlemmar ett lån för kapitalinsatsen efter sedvanlig kreditprövning med följande villkor. Amorteringstid högst 5 år och med rörlig ränta som idag 2013-01-28 är 3,95%.

Har du frågor ring ordförande Lennart Johansson 0495-640 05 mobil 070-826 98 01 eller Pär Edgren 0495-630 38 mobil 070-688 69 13

Med vänlig hälsning

Venet ek förening

Styrelsen

Nyhetsbrev 5 2012

I november 2011 startade projektet för utbyggnad av fibernät i Vena med omnejd. Framtiden för det fasta telefonnätet är osäkert, och fiberkabel är det bästa alternativet.

Projektgruppen har bildat en ekonomisk förening och har idag 210 medlemmar som vill ansluta sig till nätet och med det här utskicket hoppas vi att även du vill vara med?

Projektet har blivit beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Idag pågår projektering av nätet . När tjälen går ur  marken 2013 då påbörjas grävningen av nätet. Till hösten 2013 skall allt vara klart.

Anslutningsavgiften kommer att ligga mellan 15.000.- 20.000.-oavsett var du bor i området. Se detta som en god investering i din fastighet.

Vad betalar man idag och vad får man för den investeringen

En anslutning till fibernät innebär en billigare fast avgift för telefon, bredband och television. 

Som exempel kostar idag telefon 145.-/mån, bredband via ADSL 300.-/mån, boxerpaket 234.-. summa nästan 700.-/mån.

Jämför detta med 350.-/mån med en fiberanslutning där telefoni, digital-TV med 18  kanaler och bredband 100 Mbit/s. ingår

Nuvarande telefonnummer och larm kan användas.

Det innebär att du, enbart genom lägre månadskostnader, betalar investeringen på 4 - 6 år.

Du som inte är medlem missa inte chansen att vara med !

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank kommer att erbjuda alla medlemmar ett lån till         anslutningsavgiften efter sedvanlig kreditprövning.

Väljer du att gå med i föreningen eller ansluta dig senare kommer anslutningsavgiften bli betydligt dyrare än idag, beroende på, ometablering, nya brunnar måste sättas, kartor revideras.

Om intresse finns, betalar du  200.- till föreningens bg 844-7674. Avgiften avser medlemsavgift 100.-och insats 100.-. Ange namn och fastighetsbeteckning på   

inbetalningen. Om projektet av någon anledning avbryts kommer insatsen att betalas tillbaka.

Venet ek förening kommer att hålla stämma den 27 januari 2013 kl 13 i Vena Bygdegård

På stämman presenteras projektet i sin helhet och den slutliga anslutningskostnaden.

Alla är välkomna oavsett om du är medlem eller inte.

För mer information besök www.venet.se eller ring

Lennart Johansson Dalsebo 0495-64005   eller Pär Edgren Tälleryd 0495-63038

Med vänlig hälsning

Venet ekonomisk förening

Nyhetsbrev 4 2012

 • VENET har fått STÖD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Länsstyrelsen har beviljat oss c:a 3,7 miljoner i stöd för vårt projekt.
 • Länsstyrelsen begärde en komplettering två av vår ansökan för Venet ekonomisk förening som vi lämnade in den 19 september. Då kände vi att det förmodligen skulle bli ett positivt besked.
 • Föreningen fortsätter nu arbetet med att förbereda grävning mm för att genomföra projektet. Vi kommer att kontakta och träffa avtal med alla berörda markägare, fastställa budget och därmed vad alla medlemmar ska betala, begära in definitiv anmälan om deltagande i projektet efter slutligt beslut om insats samt hålla stämma och välja styrelse. Vi kommer att gå ut med förnyad information till medlemmar och alla andra om vårt projekt.
 • Vår förening Venet ekonomisk förening har idag 204 medlemmar. Det är dessutom fler personer som har anmält att de är intresserade!

Dessa intresserade ombeds att snarast betala in medlems-avgift 100:- och insats 100:- på vårt bankgiro 844-7674.

 • Följ vad som händer på vår hemsida www.venet.se
 • Om du inte får nyhetsbreven med epost, skicka in din epostadress till sekreteraren Lasse på adress torege@telia.com så läggs du till på epostlistan.
 • TREVLIG HÖST önskar Venets styrelse!! NU KÖR VI!

Nyhetsbrev 3 2012

 • Informationsmötet den 30 maj blev mycket välbesökt, omkring 120 personer kom för att lyssna på hur vårt projekt kommer att genomföras. TopFibre och byNet visade bilder på hur de 4 delnäten kommer att dras, samt information om hur nästa steg blir i processen. Telia visade på vad vi får i form av bredband, telefon och TV. Det gavs också tydlig information om vilka uppgraderingar som kan göras mot extra betalning ex av fler TV-kanaler. Hultsfreds kommun gav en alldeles färsk rapport om sin bredbandsstrategi samt möjligheter att söka bidrag i kommande årsbudgetar.
 • Efter att styrelsen för Venet ekonomisk förening - Fibernät i Vena - lämnat ansökan om stöd till Länsstyrelsen har det inkommit en begäran om komplettering av ansökan, vilken lämnades idag. Det är flera ansökningar om stöd inlämnade så det blir spännande att se resultatet senare i höst.
 • Vår förening Venet ekonomisk förening har idag 200 medlemmar. Det är dessutom fler personer som har anmält att de är intresserade!

Dessa intresserade ombeds att snarast betala in medlems-avgift 100:- och insats 100:- på vårt bankgiro 844-7674.

 • Följ vad som händer på vår hemsida www.venet.se
 • Om du inte får nyhetsbreven med epost, skicka in din epostadress till sekreteraren Lasse på adress torege@telia.com så läggs du till på epostlistan.
 • TREVLIG SOMMAR önskar Venets styrelse!!

Med vänlig hälsning

Styrelsen och Projektgruppen Venet

Senaste kommentarer

05.08 | 15:29

https://www.sweclockers.com/forum/trad/1597899-telia-missleder-kunder-i...

30.11 | 10:57

På telia står det att felet ska vara fixat kl 15:00 idag

29.11 | 17:27

Hej! Ca 55 stycken är den siffran jag har fått till mig

29.11 | 15:11

Hej hur många är utan fiber ,mitt har inte funkat på flera dagar. Tommy W jernudda 9